Deiseb/Petition: “An official Welsh Government policy that prohibits non transparent training organisations from working within public bodies”

by cymrusofren

“An official Welsh Government policy that prohibits non transparent training organisations from working within public bodies”

We call on the National Assembly for Wales to urge the Welsh Government to form an official policy that prohibits non transparent training organisations, consultancies and charities from operating within the Welsh Government, civil service, local Government and within public funded bodies in Wales in general; in the form of in house training or otherwise.

Unaccountable training organisations, consultancies and charities using public money should be refrained from any such activity without being fully transparent and providing full disclosure of what their courses entails and what the cost is to the tax payer and to the public in general. A full list of such training programmes should include ones that cater for career and personal development and advancement as well as ones not directly related to the person’s employment. This full disclosure policy for public bodies in Wales would reinforce the Welsh Government’s commitment to transparency and openness.

Sign here:

https://www.assemblywales.org/epetition-list-of-signatories.htm?pet_id=938

—————————————————————-

“Polisi swyddogol gan Lywodraeth Cymru sy’n gwahardd sefydliadau nad ydynt yn dryloyw rhag gweithio mewn cyrff cyhoeddus”

Rydym yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i annog Llywodraeth Cymru i lunio polisi swyddogol sy’n gwahardd sefydliadau, ymgynghorwyr ac elusennau nad ydynt yn dryloyw rhag gweithredu o fewn i Lywodraeth Cymru, y gwasanaeth sifil, llywodraeth leol a chyrff cyhoeddus yng Nghymru yn gyffredinol; o ran hyfforddiant mewnol neu fathau eraill o hyfforddiant.

Os bydd unrhyw sefydliadau hyfforddiant, ymgynghorwyr ac elusennau nad ydynt yn atebol yn defnyddio arian cyhoeddus, dylid eu hatal rhag gwneud hynny os nad ydynt yn gwbl dryloyw ac yn gallu rhoi datgeliad llawn o’r hyn y mae eu cyrsiau yn eu cynnwys a’r gost i drethdalwyr a’r cyhoedd yn gyffredinol. Dylai rhestr lawn o raglenni hyfforddiant o’r fath gynnwys rhai sydd wedi’u targedu at ddatblygu gyrfa a datblygiad personol, yn ogystal â rhai nad ydynt yn ymwneud yn uniongyrchol â swydd yr unigolyn. Byddai polisi datgelu llawn o’r fath ar gyfer cyrff cyhoeddus yng Nghymru yn atgyfnerthu ymrwymiad Llywodraeth Cymru i dryloywder a bod yn agored.

Arwyddwch yma:

https://www.assemblywales.org/cy/gethome/e-petitions/epetition-list-of-signatories.htm?pet_id=938