Deiseb/Petition: “A full and independent investigation in to the health risks of wireless and mobile phone technologies in Wales including all schools”

A full and independent investigation in to the health risks of wireless and mobile phone technologies in Wales including all schools.

We call on the National Assembly for Wales to urge the Welsh Government to conduct a full and independent investigation in to the effects of Electro Magnetic Fields created and emitted by wireless technologies, phone masts, mobile phones and other frequency emitters and domestic appliances on the health and general well being of humans and the natural world. There is now an enormous body of evidence demonstrating that the bombardment of modern traffic in electro magnetic fields can be harmful, causing DNA and cellular damage, having an impact on immune function and causing an increased risk of cancer and a loss of fertility – with children being especially susceptible to these threats.

https://www.assemblywales.org/gethome/e-petitions/epetition-list-of-signatories.htm?pet_id=939

__________________________________________

Ymchwiliad llawn ac annibynnol i’r risgiau iechyd sy’n gysylltiedig â thechnolegau diwifr a ffonau symudol yng Nghymru, gan gynnwys yr holl ysgolion.

Rydym yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i annog Llywodraeth Cymru i gynnal ymchwiliad llawn ac annibynnol i effeithiau meysydd electromagnetig a gaiff eu creu a’u hallyrru gan dechnolegau diwifr, mastiau ffôn, ffonau symudol a dyfeisiau eraill sy’n allyrru amledd ac offer domestig, ar iechyd a lles cyffredinol pobl a byd natur.

Ceir corff sylweddol o dystiolaeth bellach sy’n dangos y gall amlygiad cyson i draffig modern o ran meysydd electromagnetig fod yn niweidiol, gan achosi niwed i DNA a chelloedd y corff, gan effeithio ar allu’r system imiwnedd i weithio, ac achosi risg uwch o ganser a diffyg ffrwythlondeb – ac mae plant yn arbennig o agored i’r effeithiau niweidiol hyn.

https://www.assemblywales.org/cy/gethome/e-petitions/epetition-list-of-signatories.htm?pet_id=939

Deiseb/Petition: “Stop the unethical and draconian proposed compulsory microchipping of dogs”

Stop the unethical and draconian proposed compulsory microchipping of dogs

We call on the Welsh Assembly to urge the Welsh Government to stop their proposed planned compulsory microchipping of dogs. Microchipping of dogs has not been proven to be more effective, cheaper or kinder to dogs. It has proven to be far more expensive than normal methods such as tattooing or permanent tags, is intrusive and brings in to question basic animal rights and ethics.

There is also increasing evidence that chips can cause cancer in animals. A collar with a tag is by far the easiest and most effective way of reuniting a dog and its owner- anyone who can read can use this system. According to campaign groups such as ChipMeNot, there would also be a real environmental impact from microchips due to the chips themselves, the need for readers, batteries for each reader, the computers to administer the database and so on.

https://www.assemblywales.org/epetition-list-of-signatories.htm?pet_id=937

___________________________________________

Rhwystrwch y cynlluniau anfoesol a llym arfaethedig i’w gwneud yn orfodol i ficrosglodynnu cŵn

Yr ydym yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i annog Llywodraeth Cymru i roi’r gorau i’w chynlluniau arfaethedig i’w gwneud yn orfodol i ficrosglodynnu cŵn. Nid oes tystiolaeth bod microsglodynnu cŵn yn fwy effeithiol, yn rhatach nac yn garedicach i gŵn. Profodd y dull hwn yn llawer drutach na’r dulliau arferol, fel tatŵs neu dagiau parhaol; mae’n amharu ar gŵn, ac o bosibl yn amharu ar hawliau sylfaenol a moesegol anifeiliaid.

Mae tystiolaeth gynyddol hefyd fod y sglodion yn gallu achosi canser mewn anifeiliaid. Coler â thag yw’r dull hawsaf a mwyaf effeithiol o ganfod perchennog ci. Gall unrhyw un a all ddarllen ddefnyddio’r system hon. Yn ôl grwpiau ymgyrchu fel ChipMeNot, byddai microsglodynnu yn cael effaith wirioneddol ar yr amgylchedd o ganlyniad i’r sglodion eu hunain, yr angen am offer darllen, y batris i bob offer darllen, y cyfrifiaduron i weinyddu’r gronfa ddata, ac ati.

https://www.assemblywales.org/cy/gethome/e-petitions/epetition-list-of-signatories.htm?pet_id=937

Deiseb/Petition: “An official Welsh Government policy that prohibits non transparent training organisations from working within public bodies”

“An official Welsh Government policy that prohibits non transparent training organisations from working within public bodies”

We call on the National Assembly for Wales to urge the Welsh Government to form an official policy that prohibits non transparent training organisations, consultancies and charities from operating within the Welsh Government, civil service, local Government and within public funded bodies in Wales in general; in the form of in house training or otherwise.

Unaccountable training organisations, consultancies and charities using public money should be refrained from any such activity without being fully transparent and providing full disclosure of what their courses entails and what the cost is to the tax payer and to the public in general. A full list of such training programmes should include ones that cater for career and personal development and advancement as well as ones not directly related to the person’s employment. This full disclosure policy for public bodies in Wales would reinforce the Welsh Government’s commitment to transparency and openness.

Sign here:

https://www.assemblywales.org/epetition-list-of-signatories.htm?pet_id=938

—————————————————————-

“Polisi swyddogol gan Lywodraeth Cymru sy’n gwahardd sefydliadau nad ydynt yn dryloyw rhag gweithio mewn cyrff cyhoeddus”

Rydym yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i annog Llywodraeth Cymru i lunio polisi swyddogol sy’n gwahardd sefydliadau, ymgynghorwyr ac elusennau nad ydynt yn dryloyw rhag gweithredu o fewn i Lywodraeth Cymru, y gwasanaeth sifil, llywodraeth leol a chyrff cyhoeddus yng Nghymru yn gyffredinol; o ran hyfforddiant mewnol neu fathau eraill o hyfforddiant.

Os bydd unrhyw sefydliadau hyfforddiant, ymgynghorwyr ac elusennau nad ydynt yn atebol yn defnyddio arian cyhoeddus, dylid eu hatal rhag gwneud hynny os nad ydynt yn gwbl dryloyw ac yn gallu rhoi datgeliad llawn o’r hyn y mae eu cyrsiau yn eu cynnwys a’r gost i drethdalwyr a’r cyhoedd yn gyffredinol. Dylai rhestr lawn o raglenni hyfforddiant o’r fath gynnwys rhai sydd wedi’u targedu at ddatblygu gyrfa a datblygiad personol, yn ogystal â rhai nad ydynt yn ymwneud yn uniongyrchol â swydd yr unigolyn. Byddai polisi datgelu llawn o’r fath ar gyfer cyrff cyhoeddus yng Nghymru yn atgyfnerthu ymrwymiad Llywodraeth Cymru i dryloywder a bod yn agored.

Arwyddwch yma:

https://www.assemblywales.org/cy/gethome/e-petitions/epetition-list-of-signatories.htm?pet_id=938

%d bloggers like this: