Deiseb/Petition: “A full and independent investigation in to the health risks of wireless and mobile phone technologies in Wales including all schools”

by cymrusofren

A full and independent investigation in to the health risks of wireless and mobile phone technologies in Wales including all schools.

We call on the National Assembly for Wales to urge the Welsh Government to conduct a full and independent investigation in to the effects of Electro Magnetic Fields created and emitted by wireless technologies, phone masts, mobile phones and other frequency emitters and domestic appliances on the health and general well being of humans and the natural world. There is now an enormous body of evidence demonstrating that the bombardment of modern traffic in electro magnetic fields can be harmful, causing DNA and cellular damage, having an impact on immune function and causing an increased risk of cancer and a loss of fertility – with children being especially susceptible to these threats.

https://www.assemblywales.org/gethome/e-petitions/epetition-list-of-signatories.htm?pet_id=939

__________________________________________

Ymchwiliad llawn ac annibynnol i’r risgiau iechyd sy’n gysylltiedig â thechnolegau diwifr a ffonau symudol yng Nghymru, gan gynnwys yr holl ysgolion.

Rydym yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i annog Llywodraeth Cymru i gynnal ymchwiliad llawn ac annibynnol i effeithiau meysydd electromagnetig a gaiff eu creu a’u hallyrru gan dechnolegau diwifr, mastiau ffôn, ffonau symudol a dyfeisiau eraill sy’n allyrru amledd ac offer domestig, ar iechyd a lles cyffredinol pobl a byd natur.

Ceir corff sylweddol o dystiolaeth bellach sy’n dangos y gall amlygiad cyson i draffig modern o ran meysydd electromagnetig fod yn niweidiol, gan achosi niwed i DNA a chelloedd y corff, gan effeithio ar allu’r system imiwnedd i weithio, ac achosi risg uwch o ganser a diffyg ffrwythlondeb – ac mae plant yn arbennig o agored i’r effeithiau niweidiol hyn.

https://www.assemblywales.org/cy/gethome/e-petitions/epetition-list-of-signatories.htm?pet_id=939