Tag: gwybodaeth glir

Deiseb byrddau hysbysebu / Notice board petition

Deiseb yn galw am system o fyrddau hysbysebu ar draws Cymru, yn hysbysu pawb o’i  cynrychiolwyr etholedig /Petition for notice boards to be placed around Wales notifying all of their political representatives locally and nationally

https://www.assemblywales.org/epetition-list-of-signatories.htm?pet_id=822

Geiriad llawn/full text:

Hysbysfyrddau cyhoeddus ar draws Cymru i rhoi wybod i’r cyhoedd pwy yw eu cynrychiolwyr gwleidyddol

Rydym yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i annog Llywodraeth Cymru i ddatblygu system genedlaethol i osod hysbysfyrddau cyhoeddus mawr (tua 5×4 troedfedd fel enghraifft) ym mhob awdurdod lleol a ward etholiadol Cymru, yn rhoi gwybod yn glir i bawb pwy yw eu Cynghorwyr ac Aelodau Cynulliad lleol, ac yn cynnwys gwybodaeth glir am sut, ble a phryd y gellir cysylltu a chyfarfod â hwy i gyd, a gwybodaeth reolaidd a diweddar am ble a phryd y cynhelir holl gyfarfodydd y cyngor lleol.

Mae gwir angen i bobl gael gwybod pwy yw eu cynrychiolwyr gwleidyddol ar bob lefel, gyda hysbysfyrddau sy’n cynnwys gwybodaeth glir ac eglur wedi’u lleoli’n ganolog ym mhob awdurdod lleol a ward etholiadol Cymru. Gellid hefyd ystyried rhoi oriau a lleoliadau cymorthfeydd, a chyfarfodydd y cyngor o bosibl, i gael eu safoni ledled Cymru (e.e. 1-3pm ar ddydd Sadwrn cyntaf pob mis mewn canolfannau cymunedol lleol ledled Cymru fel enghraifft gyffredinol) fel y gall pobl ryngweithio a chysylltu â’u cynrychiolwyr yn fwy effeithiol. Bydd hyn i gyd yn annog dinasyddion Cymru i ymwneud yn fwy â democratiaeth eu gwlad a’u cymunedau.

__________________________________

Public noticeboards across Wales notifying the public of who all their political representatives are

We call on the National Assembly for Wales to urge the Welsh Government to develop a national system of placing large public notice boards (of 5×4 foot or so as an example) across all the local authorities and electoral wards of Wales, clearly notifying everyone who their local Councillor/s and AM’s are, together with clear information on how, where and when all of these can all be contacted and met and with regular and updated information on when and where all local council meetings are held.

There is a real need for people to be clearly notified of who their political representatives are at all levels, with clear well laid out informative notice boards centrally placed in all the local authorities and electoral wards of Wales. Consideration could also be given for surgery hours and locations, and possibly council meetings, to be standardised around Wales (e.g. 1-3pm of every first Saturday of the month at local community centres all across Wales as a generic example) so that people can interact and connect with their representatives more effectively. This will all encourage the citizens of Wales to have better involvement in the democracy of their country and communities

Advertisement

Deiseb Cymraeg clir / Plain English petition

Deiseb yn galw am bolisi Cymraeg clir – Plain English swyddogol / Petition for an official Plain English – Cymraeg clir policy

https://www.assemblywales.org/epetition-list-of-signatories.htm?pet_id=823

Geiriad llawn/full text:

Polisi Cymraeg Clir / Plain English ar gyfer pob cyfathrebiad y Cynulliad Cenedlaethol a Llywodraeth Cymru

Rydym yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i ddatblygu polisi Cymraeg Clir/Plain English ar gyfer ei holl gyfathrebiadau, a hefyd rydym yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i annog Llywodraeth Cymru i ddatblygu polisi o’r fath fel bod yr iaith a ddefnyddir yn glir ac yn ddealladwy bob amser.

Mae siarad dwbl, iaith gyfreithiol ddiangen a defnyddio acronymau a jargon annealladwy, ar ffurf ysgrifenedig ac ar lafar yn Siambr y Senedd, yn atal gwleidyddiaeth yng Nghymru rhag bod mor gynhwysol a hygyrch ag y dylai fod. Byddai polisi iaith glir yn helpu i annog mwy o ddiddordeb a chyfranogiad mewn gwleidyddiaeth Cymru ymysg pawb. Dylai’r polisi hefyd fod yn gymwys i ddogfennau cyfreithiol/Biliau/Deddfau cyhyd â’u bod yn parhau i fod yn gyfreithiol gadarn. Fel enghraifft dda o gyfathrebiad dealladwy a chlir, gellid defnyddio templed Cymraeg Clir Canolfan Bedwyr fel templed Cymraeg cyfatebol i dempled Plain English, fel bod y defnydd o’r Gymraeg, p’un a gaiff ei defnyddio mewn adroddiadau gwreiddiol neu ddeunydd wedi’i gyfieithu, yn berthnasol, modern a dealladwy, ac nid yn gyfieithiad llythrennol, annealladwy a slafaidd o’r geiriadur o’r fersiwn Saesneg. Mae dyletswydd ar y Cynulliad a Llywodraeth Cymru i sicrhau bod pob penderfyniad llywodraethu sy’n effeithio ar Gymru yn ddealladwy i bawb, pa bynnag iaith a ddefnyddir.

________________________________________

A plain English /Cymraeg clir policy for all Welsh Assembly and Government communications

We call on the National Assembly for Wales to develop a plain English/Cymraeg Clir policy for all their communications, and separately call on the National Assembly for Wales to urge the Welsh Government to develop such a policy so that the language used is clear and understandable at all times.

Double speak, unnecessary lawyer speak and the use of acronyms and unintelligible jargon, both in written form and verbally in the Senedd chamber, discourages politics in Wales from being as inclusive and accessible as it should be. A plain language policy would help to encourage more interest and participation in the politics of Wales by all. The policy should also apply to legal documents/bills/acts as long as they remain legally sound. As a good example of clear understandable communication, Canolfan Bedwyr’s Cymraeg clir template could be used as the Welsh language equivalent to the plain English template, so that the use of Welsh, whether in original reports or as translated material, is relevant, modern and understandable, and not merely a literal unintelligible slavish dictionary translation of the English version. There is a duty on the Assembly and Government of Wales to make sure all governing decisions affecting Wales are understood by all, whatever language is used.

baner_cc2

%d bloggers like this: